Menu Zoeken

Overdracht van auteursrecht

De meeste fotografen leveren hun foto's op basis van een licentie. Dat is begrijpelijk want op die manier behouden zij het auteursrecht. Men zou kunnen zeggen dat het auteursrecht de fotograaf in een soort pensioen voorziet. Tot in lengte der dagen kan hij voor elk nieuw gebruik van zijn foto's steeds een financiële vergoeding vragen. Niettemin staat het elke fotograaf vrij zijn auteursrecht op een foto aan een ander over te dragen. Het gevolg is dat hij dan wel definitief zijn exploitatierecht kwijtraakt. Ook kan de fotograaf na een overdracht geen aanspraken meer maken op de uitkering van bepaalde collectieve rechten (zie hoofdstuk 7). Stel dat een fotograaf het auteursrecht op een foto heeft overgedragen aan een persagentschap. Als kranten die foto willen plaatsen, hoeven zij vanaf dat moment alleen nog de toestemming van het persagentschap te krijgen en niet langer van de fotograaf. Uiteraard is het redelijk om bij een overdracht van auteursrecht een hogere vergoeding te bedingen dan bij een licentie. Maar evenmin als bij de licentievergoeding gelden hier vaste regels. Over de uiteindelijke vergoeding zullen partijen dus zelfstandig moeten onderhandelen. Na de overdracht is de koper als nieuwe auteursrechthebbende vrij om de foto te exploiteren. Wel moeten de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf steeds in acht worden genomen (zie paragraaf 2.7).

Anders dan een licentie kan een overdracht van auteursrecht alleen schriftelijk tot stand komen. Een mondelinge overdracht is dus niet geldig. Een schriftelijke overdracht kan heel eenvoudig zijn. Men hoeft hiervoor bijvoorbeeld niet naar de notaris. Voor een geldige overdracht is een door de fotograaf ondertekende verklaring voldoende. Deze kan bijvoorbeeld luiden: 'Hierbij draag ik (naam) het auteursrecht op mijn foto (het in uw nieuwsbrief d.d. februari 2006, pag. 6, gepubliceerde portret van de directeur van uw onderneming) aan u over.' Ook de handtekening van degene die het auteursrecht overgedragen krijgt is noodzakelijk.

Let wel, de handtekening van de fotograaf en de dagtekening is hierbij essentieel. Een uitsluitend door de afnemer getekende verklaring of bevestigingsbrief zal dan ook geen overdracht tot gevolg hebben. Ook een overdracht per e-mail volstaat in Nederland nog niet.