Menu Zoeken

Hoogte van de schadevergoeding

Bij de beoordeling van een auteursrechtelijke inbreuk kijkt de rechter allereerst naar de materiële schade van de fotograaf. Deze schade bestaat vrijwel altijd uit gederfde winst: het misgelopen honorarium. Hetzelfde geldt voor inbreuken op het persoonlijkheidsrecht. Verzuim van naamsvermelding en wijziging, misvorming of verminking van een foto hebben vaak materiële schade tot gevolg, aangezien de fotograaf daardoor waarschijnlijk toekomstige opdrachten mist en ook daardoor winst derft. Daarnaast kan de fotograaf bij inbreuk op zijn auteursrechten ook een vergoeding van immateriële schade eisen, zoals smart en gederfde levensvreugde. In de praktijk komt dit echter niet veel voor omdat die schadevorm zich moeilijk objectief laat meten. In de praktijk laat de rechter bovendien vaak in het midden of de toegekende schadevergoeding dient ter compensatie van materiële dan wel van immateriële schade.

Bij de vaststelling van de hoogte van schadevergoeding zal de rechter rekening houden met de oplage van de inbreukmakende publicatie. Bij inbreuk op het internet spelen de mate van het commerciële karakter en de duur van de publicatie een rol, en – voor zover dat valt na te gaan – het aantal bezoekers (hits) van de website. De schadevergoeding wordt doorgaans gerelateerd aan het honorarium dat de fotograaf in geval van toestemming zou hebben bedongen. Hiervoor haakt de rechter in de praktijk veelal aan bij de gemiddeld gehanteerde tarieven in Nederland. Als compensatie voor de auteursrechtelijke inbreuk en eventuele bijkomende schendingen van het persoonlijkheidsrecht wordt het honorarium vaak verhoogd met 200 of 300 procent. Van een vaste regel is echter geen sprake.

Het verweer van sommige inbreukmakers dat zij nooit een overeenkomst zouden zijn aangegaan of een andere foto zouden hebben genomen als zij het werkelijke tarief van de fotograaf vooraf hadden geweten, gaat uiteraard niet op. Het komt volledig voor eigen rekening van de inbreukmaker wanneer die een foto gebruikt zonder zich vooraf op de hoogte te stellen van het geldende tarief.