Menu Zoeken

De kwaliteit en uitstraling van een beroepsvereniging van fotografen wordt mede bepaald door de manier waarop leden onderling met elkaar omgaan. Maar ook hoe wij ons gedragen richting onze relaties, opdrachtgevers en de maatschappij. Daarom is het belangrijk, dat we binnen de vereniging gemeenschappelijke waarden en normen nastreven. Een bewuste en gemotiveerde beroepshouding zorgt er voor dat leden onderling, maar ook richting opdrachtgevers respectvol en professioneel met elkaar omgaan.

De code nodigt uit om bewust te worden van gedrag, gedrag tussen onze leden onderling, maar ook het gedrag van onze leden ten aanzien van hun relaties.

De gedragscode stelt een aantal gedragsregels vast, die door de leden bij aanvaarding van hun lidmaatschap onderschreven worden en die zij in hun beroepsuitoefening naleven.

Onverminderd de rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging houden de leden van de vereniging zich aan deze gedragsregels en de nationale regels van het land waarin het beroep wordt uitgeoefend.

1. Toepassing

1.1. De gedragscode van Dutch Photographers is van toepassing op en bindend voor de leden van de Dutch Photographers.

2. Algemeen

2.1. De fotograaf als onafhankelijk beroepsbeoefenaar houdt de eigen deskundigheid en vakbekwaamheid op peil.

2.2. Een lid respecteert de auteursrechten van toeleveranciers, partners en andere creatieve makers.

3. Verantwoordelijkheid naleving

3.1. Een lid dient derde(n) die arbeid voor hem verricht(en) zo te instrueren dat deze de gedragscode naleeft.

3.2. Indien de in lid 1 genoemde derde in strijd handelt met de gedragscode, dan wordt deze overtreding beschouwd als te zijn begaan door het lid, ongeacht of de derde ook zelf op individuele basis lid is van de vereniging.

4. De verhouding van het lid tot andere fotografen

4.1. Een lid zal jegens andere leden handelen conform wat maatschappelijk aanvaardbaar en betamelijk is.

4.2. Een lid zal niet op onbehoorlijke wijze profiteren van het werk, het auteursrecht of de capaciteiten van andere fotografen.

5. De opdracht

5.1. Alvorens een opdracht te aanvaarden zorgt het lid ervoor dat, in overleg met de opdrachtgever een duidelijke (bij voorkeur schriftelijke) overeenstemming bestaat over de inhoud, de uitvoeringsvoorwaarden en de honorering van de opdracht.

5.2. Bij het uitvoeren van een opdracht dient een lid zich naar vermogen in te zetten.

5.3. Een lid zal zijn opdrachtgever geen verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent zijn expertise wat betreft het uitvoeren van de opdracht.

5.4. Indien een lid het vermoeden heeft dat een opdracht reeds eerder aan een ander lid is verstrekt, dient hij zich ervan te vergewissen dat de opdrachtgever de eerdere opdracht aan het andere lid op een zorgvuldige wijze heeft afgehandeld. Indien in dat geval het lid bij het uitvoeren van de opdracht gebruik maakt van het werk van het andere lid, dan zal het lid voorafgaande toestemming aan het andere lid hiervoor vragen en zorgdragen voor een reële en rechtvaardige vermelding van de credits, tenzij aantoonbaar tussen de opdrachtgever en het andere lid hieromtrent een andere afspraak is gemaakt of het andere lid te kennen geeft geen prijs te stellen op een dergelijke vermelding.

6. De verhouding van het lid tot de opdrachtgever

6.1. Een lid zal zich jegens opdrachtgevers fatsoenlijk, integer en professioneel gedragen.

6.2. Een lid zal alle informatie over en gegevens van de opdrachtgever die hem/haar bekend wordt in de uitoefening van de opdracht vertrouwelijk behandelen en dergelijke informatie niet zonder de toestemming van de opdrachtgever openbaar maken of aan derden verstrekken.

7. Honorering

7.1. Een lid zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten.

7.2. Een lid dat gevraagd wordt te adviseren bij het uitkiezen van collega's of andere medewerkers, zal hiervoor van de aanbevolen fotografen geen enkele vorm van betaling aanvaarden.

8. Objectiviteit fotograaf

Indien belangen van een lid van invloed zouden kunnen zijn op de inhoudelijke kwaliteit of objectiviteit van de werkzaamheden van het lid, dient de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht daarvan in kennis te worden gesteld

9. Werknemers

Een lid zal zijn werknemers of derden die arbeid voor hem verrichten volgens gangbare maatschappelijke en arbeidsrechtelijke normen behandelen en honoreren.

10. Publiciteit

Bij publiciteit door of namens een lid ten eigen behoeve gevoerd, zal worden afgezien van onware of onjuiste beweringen.

11. Mededinging

De leden en hun werknemers dienen zich te onthouden van gedragingen die strijdig zijn met het Europese en Nederlandse Mededingingsrecht.

12. De verhouding van het lid tot de vereniging

12.1. Een lid zal niet in strijd handelen met de statuten, het huishoudelijk reglement, of besluiten van het Algemeen Bestuur of de Algemene Ledenvergadering.

12.2. Een lid zal zich loyaal opstellen tegenover de vereniging.

 

Gedragscode Dutch Photographers Nederland 13 januari 2014.