Menu Zoeken

Collectieve rechten

Worden uw foto's, illustraties of kunstwerken afgebeeld in boeken, tijdschriften en kranten of vertoond op tv? Wist u dat er geld wordt geïnd voor het lenen, kopiëren en via de kabel verspreiden van beelden? Omdat deze vergoedingen uit praktisch oogpunt niet individueel te innen zijn, gebeurt dit collectief, waarna ze door Pictoright verdeeld worden onder degenen die er recht op hebben. Om voor dat geld in aanmerking te komen, hoeft u zich alleen maar aan te melden. Dat kost niets, maar kan wel geld opleveren. Pictoright vraagt ieder jaar om een opgave van publicaties waarin uw werk is verschenen. Aan het eind van het jaar ontvangt u van Pictoright een overzicht van de vergoedingen die ze aan u uitkeren.

Aansluiting bij Pictoright kan geld opleveren

Wat zijn collectieve rechten?

Leenrecht

Voor alle boeken, tijdschriften, cd's en dvd's die openbare bibliotheken uitlenen, betalen zij een vergoeding aan de Stichting Leenrecht. Pictoright verdeelt deze leengelden onder de rechthebbende beeldmakers. Leenrecht boeken wordt jaarlijks uitbetaald over boeken die (voldoende) zijn uitgeleend. Leenrecht tijdschriften en multimedia worden eenmalig over het jaar van uitgave uitgekeerd.

Reprorecht

In bedrijven en organisaties wordt vaak naar hartenlust gefotokopieerd. Volgens de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven moeten alle in Nederland actieve bedrijven met de beschikking over een fotokopieerapparaat een vaste vergoeding betalen op basis van het aantal medewerkers en de bedrijfssector waarin het bedrijf actief is. Pictoright verdeelt dit geld onder de visuele makers die zich aanmelden. Dit gebeurt eenmalig over het jaar van uitgave op basis van de aard van de publicaties waar uw beelden in gepubliceerd zijn.

Thuiskopierecht

In de verkoopprijs van elke blanco cd, dvd of videoband zit een bijdrage verwerkt voor de makers van de programma's, teksten en beelden die door de consument op die dragers worden gekopieerd. Pictoright ontvangt van Stichting de Thuiskopie het deel dat bestemd is voor de visuele makers en keert dat uit aan degenen die hiervoor in aanmerking komen.

pdfUitleg Thuiskopie door Rob Huisman, bestuurslid Stichting de Thuiskopie

Kabel- en televisierecht

In veel televisieprogramma's − talkshows, spelprogramma's, documentaires − zijn kunstwerken of beeldmateriaal te zien. Voor doorgifte via de kabel van deze uitzendingen moeten de kabelmaatschappijen jaarlijks een bedrag betalen. Ook de publieke omroepen dragen hiervoor rechten af. Pictoright verdeelt dit geld op aanvraag van degenen die een lijst hebben ingediend van op televisie vertoond werk.

Readerrecht

In de readers die universiteiten en hogescholen samenstellen voor hun studenten worden vaak allerlei hoofdstukken en paragrafen uit eerder verschenen boeken, tijdschriften en kranten opgenomen. Op basis van het gemiddelde gebruik wordt een jaarlijkse vergoeding vastgesteld. Pictoright verdeeld dit geld onder de beeldmakers die hiervoor in aanmerking komen. Dit gebeurt eenmalig over het jaar van uitgave.

Aansluiten collectieve rechten

Wilt u aanspraak maken op de collectieve vergoedingen? Vult u dan het aansluitformulier collectieve rechten van Pictoright in.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor collectieve vergoedingen moet u jaarlijks zelf opgave doen van gepubliceerd werk. U kunt het hele jaar door digitaal opgave doen door in te loggen op de website van Pictoright. Met uw eigen login gegevens kunt u bij overzicht zien welke publicaties er al bij Pictoright bekend zijn. U kunt ook al bijdragen voor het lopende jaar invoeren. Let u er wel op dat veel bijdragen moeten worden opgeteld (bijvoorbeeld tijdschriften, kranten en tv). Bijdragen uit het lopende jaar worden echter pas in het volgende jaar meegenomen in de repartitieronde.

In juni of juli ontvangen ingeschreven rechthebbenden van Pictoright een reminder om voor 1 september opgave te doen om in aanmerking te komen voor de uitkeringsronde van december. Tot 1 september heeft u de tijd om uw gegevens over de voorafgaande jaren te controleren en nieuwe publicaties in boeken, tijdschriften, kranten of op tv bij Pictoright aan te melden. Mocht u liever niet digitaal opgave willen doen maar handmatig door middel van een opgaveformulier, dan kunt u dat telefonisch of per mail kenbaar maken. Pictoright stuurt u dan een (papieren) overzicht om de reeds bekende publicaties in te boeken. Deze dient u te controleren en eventueel aan te vullen. Overige publicaties kunt u per medium opgeven op een nieuw opgaveformulier (deze kunt u downloaden van de website van Pictoright). De formulieren dient u te ondertekenen en aan Pictoright te retourneren voor 1 september.

Incasso en repartitie

De vergoedingen die Pictoright incasseert, worden onder aftrek van de kosten van uitvoering uitgekeerd aan de rechthebbenden. Dit gebeurt volgens speciale procedures die zijn vastgelegd in het door het bestuur en rechthebbenden goedgekeurde repartitiereglement. Dit reglement beschrijft de wijze waarop Pictoright de gelden moet toewijzen en afdragen.

Moment van uitkering

De meeste rechten keert Pictoright standaard in december uit over het voorgaande jaar. Leenrecht multimedia en Boeken Buitenland volgen op een later moment. In maart of april van het jaar daarop volgt een tweede repartitieronde waarin correcties en aanvullende informatie over de voorgaande jaren zijn verwerkt.

www.pictoright.nl

Over Pictoright:

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: Illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen) Pictoright verdeelt collectieve vergoedingen, exploiteert individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.

Ontstaan

Pictoright is ontstaan uit een fusie van een aantal verschillende auteursrechtenorganisaties voor beeldmakers. Beeldrecht, Scrio en De Visuelen zijn op 1 januari 2008 in Pictoright opgegaan; Burafo heeft de collectieve rechten voor fotografen aan Pictoright overgedragen.

Het voordeel van de fusie voor grafisch vormgevers, fotografen, illustratoren en beeldend kunstenaars: één aanspreekpunt, lagere inhoudingspercentages en een transparante organisatie. Door zich kosteloos aan te sluiten, maken visuele makers aanspraak op de collectieve vergoedingen waar ze recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Pictoright opdracht geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk.

Doelstelling en missie

Pictoright behartigt de belangen van visuele auteurs door uitoefening, bevordering en bescherming van auteursrechten. Dat doen we door:

  • verdeling van collectieve vergoedingen onder alle visuele auteurs die daar recht op hebben;
  • het exploiteren van de individuele auteursrechten van aangesloten visuele auteurs (indien ze hier zelf voor hebben gekozen);
  • juridisch op te treden voor de aangesloten beeldmakers;
  • informatievoorziening in de vorm van lezingen en publicaties aan makers en gebruikers;
  • steun aan organisaties of activiteiten die de sociale en culturele positie van beeldmakers versterken.

De uitoefening en handhaving van auteursrechten is voor visuele makers van wezenlijk belang. Pictoright ondersteunt visuele auteurs hierbij. Pictoright streeft naar maximale vergoedingen voor visuele makers én naar een optimale verdeling van deze vergoedingen over zo veel mogelijk rechthebbenden.